ANBEFALINGER

ANBEFALINGER

OSCAR har i delrapport 1 Tidligfase og 2 Gjennomføringsmodeller presentert en rekke anbefalinger til næringens ulike aktører (rapportene er tilgjengelig på www.oscarvalue.no).

Her presenteres hovedanbefalingene rettet mot de ulike aktørene, mens de konkrete anbefalte tiltak i prosjektgjennomføring og i bruksfase er introdusert i verdihjulet.

Den generelle hovedanbefalingen dreier seg om levetidsplanlegging og en sirkulær byggenæring. Dette innebærer en fullstendig livssyklus-tilnærming hvor det legges til rette for gjenbruk, gjenvinning, resirkulering, reparasjon og demontering i prosjektet i motsetning til lineær økonomi hvor ressursene brukes til produksjon, brukes og deretter forkastes som søppel. 

Et kjent rammeverk for sirkulærøkonomi er introdusert av Ellen MacArthur foundation under betegnelsen ReSOLVE og beskriver seks handlinger for å styre mot sirkulærøkonomi:

1- Regenerate (regenerere)

2- Share (dele)

3- Optimize (optimere)

4- Loop

5- Virtualise (Virtualisere)

6- Exchange (bytte)

Politiske myndigheter

BAE-næringens aktører har stort forbedringspotensial mht. verdiskaping for eier, bruker og samfunnet, og står samtidig overfor omfattende omstilling (det grønne skiftet, digitalisering, økende internasjonalisering m.m.). Behovet for kontinuerlig utvikling og enkel tilgang til oppdatert kunnskap og beste praksis er stort. Det anses som positivt at politiske myndigheter har styrket Bygg21 slik at det finnes forutsetninger for en god endringsagent som kan forbedre i BAE-næringen. Det er også behov for et nasjonalt fora som fortsetter etter 2020 det arbeidet Bygg21 har påbegynt.

A) OSCAR oppfordrer regjeringen til å bidra til at det etableres et permanent nasjonalt BAE-kompetansesenter for igangsetting av utviklingsprosjekter, formidling av kompetanse og hurtig implementering av beste praksis.

B) OSCAR oppfordrer myndighetene til å vurdere innføring av minimum 5 års garantitid, slik at effekten av leveransen kan måles etter 5 år. På dette tidspunkt er det mulig å evaluere effekten av leveransens kvalitet. Dette er i tråd med Stm 28 kap .4 om «Levetidsplanlegging» der det står at de involverte parter bør ansvarliggjøres i en lengre periode. Et eksempel på en ordning med svært gode resultater er danske Byggeskadefonden, som er mulig pga. lengre garantitid.

 

Byggeiere

Byggeier er bestiller til resten av byggenæringen, og anses å ha det største potensialet og påvirkningsmuligheten i BAE-næringen. Det anbefales byggeiere å sørge for en profesjonell ivaretakelse av eierrollen basert på beste praksis og å etablere prosesser som sikrer verdi for eier og bruker.

 

Leietakere og brukere

Leietakere og brukere (ansvarlige for brukervirksomheten og FM-organisasjonen) bærer kostnaden for bruken av arealer, og er premissgivere for hvilke bygg markedet etterspør. Det er derfor viktig å stimulere brukere til å være pådrivere for endringer som skaper bygg som gir fremtidig konkurransekraft.

 

Leverandører

Leverandører består av bl.a. arkitekter, rådgivere, prosjektledere, entreprenører og materialleverandører. Leverandørene har en unik mulighet å høste erfaringer fra ulike praksiser hos ulike kunder, og har derfor et stort ansvar å overføre «beste praksis» innen BAE-næringen. Det anbefales leverandørene å etablere en erfaringsarena.

Å bidra med beskrivelser av gode eksempler til verdihjulet.no kan være et nyttig bidrag i dette.

 

Akademia

Akademia utdanner morgendagens kunnskap og ressurser innen BAE-næringen og har derfor et stort ansvar med å være i front mht. utvikling.

Tiltak som anses som viktige er blant annet å ta ansvar for å bringe studentene nærmere den virkeligheten de skal ut og jobbe i, gjennom utdanninger som ivaretar flerfaglighet (integrert arkitektur og teknologi).

Byggeprosjekter knytter ofte til seg kompetanse innen logistikk, organisasjonsutvikling/endringsledelse og informasjonsteknologi. Disse fagområdene bør derfor knyttes til utdanningene innen bygg og eiendom og arkitektur.

Videre må undervisningsinstitusjonene legge til rette for bruk av digital teknologi som skal benyttes i praktisk arbeid.