FEM OSCAR PRINSIPPER

 

1

Utforme «Gode bygg for et bedre samfunn»

Dette er det grunnleggende prinsipp med utgangspunkt i Stm 28 (2011-2012). For å oppnå dette må vi oppnå fornøyde brukere som igjen gir fornøyde eiere. Bygninger med riktig kvalitet og som medfører trivsel og god økonomi for sine eiere og brukere, vil kunne bidra til et bedre samfunn.

 

2

Byggene skal være gode over tid

Funn viser at bygningers viktigste bidrag til verdiskaping både for brukere og eiere er å ivareta livsløpsperspektivet, blant annet gjennom god tilpasningsdyktighet og god livsløpsøkonomi, i lokaler som understøtter trivsel og muliggjør effektive arbeidsprosesser og god logistikk.

For at byggene skal være gode over tid må bygningene kunne tilfredsstille vekslende behov og krav fra bruker og eier over den planlagte levetiden. Begrep som tilpasningsdyktighet, livsløpsplanlegging og –økonomi skal derfor ha sentral plass i prosjektprosessen.

 

3

Prosjekttilpasset kompetansekollegium i tidligfase

Funn viser at riktig sammensetning av kompetanse i tidligfase er helt sentralt for å oppnå verdi for eier og bruker, og at det er et betydelig forbedringspotensial i norske prosjekter på dette området.

Riktig sammensatt kompetanse skal hurtig kunne bringe idé om et prosjekt frem til visualisert beslutningsunderlag basert på eiers strategi for prosjektet.

 

4

Sikker overføring av forutsetninger for verdiskaping fra tidligfase til bruksfase

Funn viser at informasjonsoverføring mellom aktører og faser i prosjekter har forbedringspotensial og er en suksessfaktor for å oppnå verdi for eier og bruker.

«OSCAR-broen» mellom tidligfase og bruk skal, gjennom klar informasjonsflyt, beslutningsporter og kvalitetssikring, ivareta interessentperspektiv i alle faser. Dette omfatter eier-, bruker-, utøver-, FM- og myndighetsperspektivet.

 

5

Aktivisere erfaring fra bruk

Funn viser at evalueringer av gjennomførte prosjekter og erfaringsinnhenting fra bygg i bruk gjennomføres i begrenset grad. De aktører som planlegger, prosjekterer og bygger blir sjeldent involvert i systematiske evalueringer og mister derfor muligheten til å lære hvordan løsningene i praksis fungerer med hensyn til bruk, drift, vedlikehold og utvikling over tid. Samtidig er det et stort behov for økt kunnskap og kompetanse om bygg i bruk for å kunne ha et tilstrekkelig kvalifisert grunnlag for å planlegge, prosjektere og bygge i tråd med livsløpsprinsipper.

Når bygget tas i bruk skal det derfor foreligge «bruksportaler» for dokumentasjon tilpasset de ulike interessentperspektiver.