Hovedfunn

HOVEDFUNN

OSCAR har gjort en hel rekke funn, som er nærmere beskrevet og drøftet i delrapportene 1: Tidligfase og 2: Gjennomføringsmodeller, samt i en rekke publikasjoner (paper, vitenskapelige artikler) og via bachelor- og masteroppgaver. Disse er alle tilgjengelige på www.oscarvalue.no.

Helt stikkordsmessig kan hovedfunnene grupperes tematisk:

 • Kulturendring må til
  • Fra konflikt til samarbeid
  • Medvirkning fra myndigheter og BAE-næringens organisasjoner
  • Kunnskaps- og erfaringsutveksling
  • Fremoverlent holdning, bygge kompetanse, våge nytt
  • Respekt for at alle aktørene må ha mulighet for lønnsomhet

 • Livsløpsperspektivet inn i tidligfase
  • Tilpasningsdyktighet for å ivareta endringsbehov over tid
  • «Well-being» for brukerne (se nedenfor) over tid

 • Prosjekteierstyring
  • Strategivalg for prosjektet
  • Mål skal følge prosjektet som en «rød tråd»
  • Sørge for riktig kompetanse til rett tid

 • Brukermedvirkning
  • Flere typer brukere:
   • Organisasjonen
   • Enkeltindivider som har sin arbeidsplass i kjernevirksomheten
   • FM-personalet
   • Besøkende

 • Leveransemodell
  • Utvidet gjennomføringsmodell hvor også effekten av leveransen måles
  • Mulighet for måling av effektene er avhengig av leveransens tidspunkt.
  • Modellen skal sikre en prosess slik at kunden får det produktet som er bestilt

 

Litt mer om de mest sentrale funn som verdihjulet baseres på:

Det er gjort en lang rekke funn om erfaringer og kjennetegn med hensyn til verdiskaping og som oppsummerer seg til:

 • Etablering av en robust eierstyringsfunksjon og god prosjektledelse, i tråd med prinsipper fra beste praksis innen eierstyring og prosjektledelse. Funn viser at eierstyrings- og prosjektlederrollen har betydelig forbedringspotensial i norske prosjekter i dag, og er det viktigste grepet for å oppnå verdi for eier og bruker.
 • Strategi, mål og målhierarki som muliggjør oppfølging og styring i tråd med disse i alle faser. Det erfares i dag at prosjekteier i mange tilfeller ikke utformer tydelige mål som lar seg operasjonalisere til (målbare) indikatorer som viser om man når bruker og eiers behov.

 • Gjennomføringsmodell. Denne må tilpasses det aktuelle prosjekt og består av kombinasjonen mellom anbuds-, entreprise- og kontraktmodell, og påvirker bl.a. ansvars- og risikofordeling, organisering, informasjonsflyt og samhandlingsform, og danner rammen rundt samspillet mellom aktørene i prosjektet.

 • Leveransemodell. Leveransen er det ferdige produkt som skal tilfredsstille gitte mål / verdi for prosjektet og skal da måles mot disse. Mulighet for måling er avhengig av leveringstidspunktet. Modellen skal sikre en prosess slik at kunden får levert det produktet som er bestilt.

 • Insitamenter.  Bruken av insitamenter må vurderes nøye opp imot hvilken effekt de vil kunne ha, og de må baseres på målbare kriterier som motiverer alle aktører mot felles mål, og som forhindrer suboptimalisering. Bruk av økonomiske insitamenter overfor leverandører i tidligfase kan virke kontraproduktivt.

  Såkalte "perverse insentiver" som bidrar til suboptimalisering og individer styrt av personlige gevinster og ikke av samhandling, må unngås. Herunder ufullstendige kontraktsvilkår og avtaler, og fravær av krav til bruk av underleverandører.

 • Riktig kompetanse til riktig tid.
  Tidligfase i et prosjekt er den fasen der beslutningene som tas har størst virkning for langsiktig verdiskaping for eier og bruker, det er følgelig også den fasen der det kanskje er viktigst å ha et bredest mulig tilfang av kompetanse innen ulike fag og ha en god prosjektledelse med kompletterende prosessledelse.

  Det er behov for tidligere involvering av kompetanse på FM (FDVUS) og på tekniske installasjoner enn det man normalt erfarer i prosjekter i dag. Med hensyn til FM er erfaring fra OPS-prosjekter spesielt relevant her, både med og uten privat finansiering.

  I tidligfase må den strategiske delen av FM og teknisk leverandør kompetanse inn. I produksjonsfasen (prosjektering og bygging) må den taktiske delen av FM og brukermedvirkning inn som del av innspill i produksjonsprosessen. I overtagelsen, som skal ivareta at bygget fungerer i henhold til sine mål, må den operative delen av FM og brukere inn, hvor opplæring er en vesentlig del.

 • Evaluering og deling av erfaringer. Det er behov for økt kunnskap og kompetanse om både gjennomføringsmodeller og -prosesser og det ferdige bygget i bruk, og dets effekt for eiere og brukere over tid. Erfaringer og måling av gjennomførte prosjekter utføres i liten grad i forhold til verdi for bruker og eier (POE). 

 • Myndigheter og interesseorganisasjoners spesielle ansvar. Funnene i de ulike undersøkelsene og casene viser at de parametere det stilles lov- og/eller bransjekrav til både oppfylles og måles. Følgelig kan man trekke konklusjonen at myndigheter og bransje har stort påvirkningspotensial gjennom å stille krav og utarbeide bransjenormer for de parameterne man frem i tid mener bør vektlegges.