Om forskningsprosjektet Oscar

 

Bakgrunnen for forskningsprosjektet var de erfaringer som fremkom gjennom Byggekostnadsprogrammet og Stortingsmelding Stm 28 2011:2012 "Gode bygg for eit betre samfunn".

 

Bygninger planlegges, prosjekteres og bygges for et langt livsløp. Erfaringer viser at virksom- heten i byggene våre endrer seg oftere nå enn tidligere som følge av nye krav, rask utvikling i informasjonsteknologi etc. Dette kan kreve fysiske endringer i byggene, og om dette ikke er mulig blir virksomheten ineffektivt og får høyere kostnader eller mindre lønnsomhet enn de ville gjort i mer egnede lokaler. Brukskvalitet og eierverdi kan synke på grunn for liten tilpasningsdyktige og funksjonell levetid kan dermed kort. Det er mange eksemplene på at dette også er tilfelle i relativt nye bygg.

Figuren viser alle partnere i prosjektet:

I tillegg har en rekke studenter bidratt gjennom prosjekt-, bachelor-, master- og phd. Alle resultater, inkludert artikler papere er tilgjengelig på www.oscarvalue.com.

Det er gjort en lang rekke funn om erfaringer og kjennetegn med hensyn til verdiskaping og som oppsummerer seg til:

  • Eierstyring og prosjektledelse. Det erfares i dag at prosjekteier i mange tilfeller ikke utformer tydelige mål som lar seg operasjonalisere til (målbare) indikatorer som viser om man når bruker og eiers behov.
  • Gjennomføringsmodell. Denne må tilpasses det aktuelle prosjekt og består av kombinasjonen mellom anbuds-, entreprise- og kontraktmodell, og påvirker bl.a. ansvars- og risikofordeling, organisering, informasjonsflyt og samhandlingsform, og danner rammen rundt samspillet mellom aktørene i prosjektet.
  • Leveransemodell. Leveransen er det ferdige produkt som skal tilfredsstille gitte mål / verdi for prosjektet og skal da måles mot disse. Mulighet for måling er avhengig av leveringstidspunktet. Modellen skal sikre en prosess slik at kunden får levert det produktet som er bestilt.
  • Insitamenter.  Bruken av insitamenter må vurderes nøye opp imot hvilken effekt de vil kunne ha, og de må baseres på målbare kriterier som motiverer alle aktører mot felles mål, og som forhindrer suboptimalisering. Bruk av økonomiske insitamenter overfor leverandører i tidligfase kan virke kontraproduktivt.
  • Prosjektstyring og kompetansedeling for optimal verdi for bruker og eier. Tidligfase i et prosjekt er den fasen der beslutningene som tas har størst virkning for langsiktig verdiskaping for eier og bruker, det er følgelig også den fasen der det kanskje er viktigst å ha et bredest mulig tilfang av spisskompetanse innen ulike fag og ha en god prosjektledelse med kompletterende prosessledelse.
  • Generell kunnskap om bruker- og eiers erfaringer. Erfaringer og måling av gjennomførte prosjekter utføres i liten grad i forhold til verdi for bruker og eier (POE). 
  • Erfaringer fra Facility management (FM) i tidligfase. Det er et stort forbedringspotensial med hensyn til involvering av FM (FDVUS) i tidligfase for å oppnå verdi for både brukere og eiere i driftsfasen. Erfaring fra OPS-prosjekter er spesielt relevant her, både med og uten privat finansiering.
  • Myndigheter og interesseorganisasjoners spesielle ansvar. Funnene i de ulike undersøkelsene og casene viser at de parametere det stilles lov- eller bransjekrav til både oppfylles og måles. Følgelig kan man trekke konklusjonen at myndigheter og bransje har stort påvirkningspotensial gjennom å stille krav og utarbeide bransjenormer for de parameterne man frem i tid mener bør vektlegges.

Prosjektet har utviklet sin egen generiske faseplan med fire hovedfaser (Analysefase, Tidligfase, Produksjonsfase og Bruksfase) som kan tilpasses ulike byggherrers egne faseplaner. Figuren viser sammenligning med Stegnormen utviklet av Bygg21.

Stegnormen fra Bygg21 sett i sammenheng med generisk faseplan fra OSCAR

I OSCAR benyttes begrepet stafettveksling som betyr "mitt sluttprodukt er ditt startprodukt". Innholdet i stafettpinnen (de blå pilene i faseplanen) skal være ferdig før neste fase (underfase). Diagonal strek med mange stafettpinner i produksjonsfasen illustrerer at produksjon for å bygge går parallelt med det å bygge, og at fryspunkter i produksjon for å bygge må defineres.